תנאי שימוש באתר האינטרנט "fashanga magazine"

 1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט " blog.fashanga.co.il" (להלן: "אתר האינטרנט").
  2. אתר האינטרנט הינו בבעלות חברת Only Fashion Ltd. (להלן: "הבעלים") וכל שימוש בו על ידך כפוף להוראות תנאי השימוש להלן.
  3. בהעדר הסכמה לאילו מהתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר האינטרנט.
  4. בבחירתך לעשות שימוש כלשהו באתר האינטרנט הנך להסכים לתנאי שימוש אלו במלואם.
  5. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו, והנך להסכים בזאת כי בכל שימוש שלך באתר האינטרנט לאחר המועד שבו תנאים אלו השתנו הלך לקבל על עצמך את הגרסה המעודכנת.
  6. אם הנך מתחת לגיל 18, אינך מורשה להשתמש באתר אינטרנט זה או לבצע כל פעילות בו ללא הסכמת הוריך. על ידי לחיצה על " אני מסכים" , אתה מאשר שהם קראו ומסכימים להוראות תנאי שימוש אלה.
  7. אתר האינטרנט הינו פלטפורמה המאפשרת לך הן ליצור קשר מסחרי ישיר בינך לבין חנויות אינטרנטיות, בעלי עסקים, מוכרי מוצרים ונותני שירותים באתר זה (להלן: "בעלי העסקים"), מתחום האופנה והסטיילינג והן להעניק שירותים או למכור מוצרים בתחום זה כ"בעל עסק". אין אתר זה מתערב בקשר שבין משתמשים לבעלי עסקים בקשר לעסקאות כלשהן ובכלל. תנאי העסקאות הן כפי שייקבעו בין בעלי העסקים הרלבנטיים ובין המשתמש ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והוראות כל דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי שימוש אלו חלים עליך כגולש או כבעל עסקים, ביחסיך עם האתר בלבד.

  1. תנאי שימוש אלו חלים על התכנים באתר האינטרנט ו/או חלקים ממנו כפלטפורמה ועל השימוש בה ובתכנים הכלולים בה, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה של אתר האינטרנט ו/או שאתר האינטרנט מאפשר נגישות ו/או הורדה שלהם, וכל אלו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  2. הסדרת רישיונות כלשהם לצורך הצעת שירותים או מכירת מוצרים באתר האינטרנט (כגון רישיון נהיגה, רישיון עסק וכו'), כמו גם ביטוח מכל סוג, תשלומי מיסים והוצאות והסדרה של עניינים אחרים הנובעים מהוראות החוק לצורך ביצוע פעילות עסקית או אחרת באמצעות אתר האינטרנט זו, הנם באחריות בעלי העסקים בלבד.
  3. השימוש במידע, במוצרים ו/או בשירותים כלשהם באמצעות אתר האינטרנט ובכלל הינם באחריותו הבלעדית של הגולש וליחסים בינו לבעלי העסקים ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו.
  4. הנך להסכים בזאת במפורש כי הבעלים פטורים לחלוטין מכל אחריות, נזק או אי נוחות, לך או לאחרים, לגבי כל היבט של שימוש באתר האינטרנט, במוצרים, בשירותים באמצעות אתר האינטרנט או שיסופקו לך באמצעותו והאחריות לכך היא בהתאם למערכת היחסים בין הגולש לבין בעל העסק.
 1. תנאי השימוש
  1. תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים עליך כמי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באתר האינטרנט.
  2. בתנאי שימוש אלו, הביטוי "תוכן" כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר אינטרנט זה ו/או שימשו לתכנונו/אפיונו ו/או המוזנים אליו ו/או הכלולים בו ו/או הממוענים אליו/ממנו, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.
  3. כל שימוש שייעשה בתנאי שימוש אלו בלשון זכר או בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. כמו-כן, כל פניה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ולהפך.
  4. הוראות תנאי שימוש אלו הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.
 2. הגישה לאתר האינטרנט
  1. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאפשר או לא לאפשר שימוש באתר האינטרנט בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
  2. יכול שהגישה לאתר האינטרנט או חלקה, והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים או בעלי עסקים מסוימים אך תהא מוגבלת לאחרים ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה ו/או תהא מותנית במילוי שאלונים ו/או טפסים ו/או מסירת פרטים אישיים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים.
  3. הבעלים יוכלו להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.
 3. סוגי התכנים באתר האינטרנט
  1. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לבחור האם ואלו תכנים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם באתר האינטרנט, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ולפי צרכיהם המסחריים, וללא הודעה מראש או עדכון בדיעבד.
  2. הבעלים עשויים לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני אתר האינטרנט ו/או מראה אתר האינטרנט ו/או אופן הפעלתו ו/או אופן השימוש בו ו/או חנויות וירטואליות ו/או דפי שירות ו/או הגדרת מוצרים ו/או שירותים הכלולים בו לבעלי עסקים מטעם בעל האתר, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.
  3. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לכלול באתר האינטרנט תכנים המהווים פרסומות שלהם ו/או של אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם (להלן: "פרסומות").
  4. תמונות, אילוסטרציות והדמיות המופיעות באתר האינטרנט הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הבעלים.
  5. הפרסומות שיופיעו באתר האינטרנט ו/או שיישלחו למשתמשים בו, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים.
  6. בתכני אתר האינטרנט עלולות ליפול שגיאות לרבות במועדים, מחירים, תנאי תשלום ועוד, והבעלים שומרים על זכותם לתקן כל טעות כאמור בכל עת מבלי לשאת בכל אחריות לשגיאות והנך מסכים לכך מראש.
 4. חיפוש תכנים באתר האינטרנט

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש באתר האינטרנט, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים באתר האינטרנט או חלק ממנו עפ"י בחירת הבעלים, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 1. זמינות תכנים באתר האינטרנט

הנך לאשר כי יתכנו באתר תקלות כאלה ואחרות, הנובעות מסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש באתר האינטרנט, או להכביד עליהם, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באתר האינטרנט ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה. הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאתר האינטרנט, בטרם עשותך כן.

 1. תפקוד מכשירים

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך לאשר שידוע לך כי במקרים מסויימים השימושיות של אתר האינטרנט תלויה בתפקוד תקין של המחשב ו/או טאבלט ו/או מכשיר הסמארטפון שברשותך ורכיבים הכלולים בהם אשר איכותם, אי דיוקם, שיבוש בהם ותקלות, עלולים למנוע ו/או להפריע לחווית השימוש שלך באתר האינטרנט. הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך.

 1. הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך אתר האינטרנט
  1. אתר האינטרנט יאפשר לבעלי עסקים להציע מוצרים או שירותים לרבות באמצעות חנות וירטואלית, אתר משנה (Mini Site ), בלוגים, דפים וירטואליים ומוצרים ושירותים אחרים באתר, אשר עוצבו, פותחו והועלה אליהם תוכן, בין ע"י בעלי העסקים ו/או בעלי האתר ו/או צדדים שלישיים (להלן: "המוצרים הוירטואליים").
  2. הרכישה והשימוש בשירותי האתר ע"י בעלי עסקים, ככל שתהא כזאת, בין ברכישת מוצרים וירטואליים ושימוש בהם, בין העלאת תוכן לבלוגים של האתר ובין שירותים אחרים מטעם בעלי האתר (להלן: "שירותי האתר לבעלי העסקים", או "שירותי האתר") הינה בכפוף להוראות דיני מדינת ישראל, תנאי שימוש אלו, שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים, ותנאי העסקאות עם בעלי האתר כגון באמצעות טפסים ו/או שאלונים שיהיה עליך למלא כתנאי לרכישת שירותי האתר לבעלי עסקים.
  3. למען הבהר ספק, בעלי העסקים אחראים על נגישות האתר לבעלי מוגבלויות בהתאם לכל דין.
  4. הבעלות במוצרים הוירטואליים וביתר שירותי האתר הינה ותהיה בכל עת של הבעלים בלבד, ולא ישתמע מזכות שימוש בהם כל העברה או השתתפות בזכויות הקניין הללו עם מי מהם, אלא בהסכם מפורש מראש ובכתב וככל שיהיה כזה. השימוש של בעלי העסקים בשירותי האתר יתאפשר להם בכפוף לתשלום דמי השימוש באופן סדיר וכל עוד ישמרו על הוראות תנאי שימוש אלו ובכפוף להוראות כל דין.

בהפרת תנאים אלו שלא תוקנה באופן מיידי על ידי בעל עסק, או באי תשלום דמי שימוש לתקופה העולה על 10 ימים יראו הפרה יסודית של תנאי שימוש אלו וכל זכויות בעל העסק יבוטלו בתום תקופה זו ללא הודעה נוספת. למען הסר ספק, הפרה יסודית תביא לביטול לאלתר של כל זכות שימוש באתר, הגישה אליהם תחסם, וכל החומרים, העיצובים, והמידע של בעל העסק יימחקו. לפיכך עליך לשמור בידיך וכן בגיבוי נוסף את כל התכנים שתעלה אתה או מי מטעמך לאתר בכל עת ואתה פותר בזאת את הבעלים מכל טענה או תביעה בעניין זה.

  1. הנך מאשר בזאת לבעלים לעשות שימוש חופשי בנתוני הרכישה שלך, למעט פרטי התשלום בהם ייעשה שימוש בכפוף להסכמתך המפורשת בלבד.
  2. מחירים באתר האינטרנט, ככל שיהיו כאלה, נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת.
  3. לא יתאפשר שינוי ו/או ביטול הזמנה שבוצעה מאת בעלי עסקים כלפי אתר האינטרנט, אלא בהסכמה מפורשת של הבעלים, ובתשלום דמי ביטול. יצויין כי בביטול שירות שלגביו ניתנה התחייבות לשנה מראש אולם השירות טרם התחיל, דמי הביטול יהיו בשווי 4 חודשים.
  4. לבעלים שמורה הזכות לבטל הצעה או עסקה, ובלבד שהודעה על כך תינתן למזמין בתוך פרק זמן סביר ממועד אישור הרכישה, בכפוף להחזר התשלומים בגין הרכישה ו/או ההצעה, ככל ששולמו עד אותו מועד.
  5. האחריות על טיב ו/או איכות המוצרים, ו/או השירותים ו/או ייצורם של אלו ו/או על פגמים ו/או נזקים בגינם הינם רק של מי שייצר ושסיפק אותם בפועל.
  6. מוסכם במפורש כי בכל מקרה של אי התאמה בין המוצרים ו/או השירותים המוזמנים למסופקים, חוסר תיאום מספק בין המזמין לספק, אי דיוק של נתוני כתובת או נתונים אחרים בין הצדדים, איחורים, טיב השירותים, וכיוב', על המזמין לפנות לספק לעניין זה בכפוף הוראות כל דין.
  7. אחריות כלשהי של הבעלים בגין מוצרים ו/או שירותים כלשהם הינה בכפוף לכל דין ובכל מקרה לא תעלה בהיקפה הכספי על המחיר ששולם בפועל לרכישתם, ככל ששולם.
 1. הספקת מוצרים מוזמנים
  1. אם הוזמנו או נרכשו שירותי אתר באמצעות אתר האינטרנט הדורשים משלוח מהבעלים, והבעלים הסכים לשלחם, עלות המשלוח תחול על המזמין.
  2. המוצרים יסופקו לכתובת שמסר המזמין.
  3. מועדי אספקה שיצויינו באתר האינטרנט הינם בימי עסקים של ישראל והם מוערכים בלבד, ויכולים להשתנות מסיבות שונות לרבות, אך לא רק, עקב תהליכי יבוא, הליכים מנהליים, דרישות רגולטוריות, שביתות השבתות, פגעי מזג אוויר, מלחמה, כוח עליון ונסיבות שאינן בשליטת הבעלים, והאחרונים לא ישאו בכל אחריות לכך. עם זאת, תשלומים ששולמו בעד מוצר/שירות אשר כלל לא סופקו בפועל למזמין יושבו למזמין במלואם.
 1. הזנת תכנים לאתר האינטרנט
  1. אם במסגרת שימוש באתר האינטרנט, חיפוש, הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילות אחרת באמצעות אתר האינטרנט, אתר האינטרנט יאפשר לך להזין מידע ו/או תכנים כלשהם, האחריות על תכנים אלו, משמעותם ועצם הזנתם תחול עליך בלבד.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין לאתר האינטרנט ו/או להפיץ ממנו ו/או באמצעותו תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו או זכויותיו, ואין להזין תכנים לאתר האינטרנט בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין.
  3. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות, לערוך, לשנות ואף למחוק תכנים כאלו. הנך לתת בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שהוזנה לאתר האינטרנט.
  4. זו זכותך לפנות לבעלים ולבקש מחיקה של תכנים שהזנת לאתר האינטרנט והבעלים ישתדלו למלא אחר בקשתך, אולם הם אינם מתחייבים לעשות כן.
  5. האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל הינה עליך בלבד.
 2. קישורים, פרסומות והפניות מאתר האינטרנט

באתר האינטרנט יכול שתהיה הפניה לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של הבעלים. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל סוג, אזי לבעלים ו/או מי מטעמם אין ולא תהא כל אחריות על כך.

 1. זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני
  1. זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו"ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.
  2. הבעלים מכבדים זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, וגם עליך לעשות כן.
  3. אתר אינטרנט זה ותכניו הם הרכוש הבלעדי של הבעלים ואינם רכושך, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתנאי שימוש אלו.
  4. אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט כשל הבעלים בלבד ו/או כמותרים לשימוש הבעלים בלבד ע"י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה (להלן: "זכויות הקניין הרוחני").
  5. צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאתר האינטרנט ללא ידיעת הבעלים של ו/או הסכמתם, מתבקשים לפנות לבעלים ו/או למי מטעמם ולדווח להם על כך.
  6. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר האינטרנט ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלהם ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את הבעלים במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.
 1. שימוש בתכני אתר האינטרנט
  1. אין לעשות באתר האינטרנט ו/או בתכניו כל שימוש פוגעני באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באתר האינטרנט ו/או בתכניו שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.
  2. כל שימוש באתר האינטרנט ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בו ו/או נלקחו ממנו, הינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי, אלא אם יותר לעשות כן ע"י הבעלים במפורש, מראש ובהיתר בכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר.
  3. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני של הבעלים ו/או צד שלישי ללא הסכמתם, לרבות, אך לא רק, בדרך של גזירה, העתקה, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה, תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי, יצירת יצירה ניגזרת, או כל דרך אחרת.
  4. העושה כן ללא היתר מפורש מאת הבעלים, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין, מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שהבעלים ימצאו לנכון.
  5. אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע"י הבעלים לעשות שימוש בתכנים כלשהם באתר האינטרנט, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות הבעלים, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של הבעלים משום הסכמה להעברה ו/או למתן שימוש בזכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על כך במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לבעלים, או שהאחרונים קיבלו מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "שימוש הוגן" ביצירה, כמשמעותו בכל דין הינו מותר למטרת לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, בכפוף לכל דין בישראל בלבד. בכל שימוש הוגן, חובה לתת קרדיט למחבר התוכן ולאתר האינטרנט. אין להטיל בתוכן כל פגם, או לעשות בו כל סילוף או שינוי צורה אחר, או פעולה פוגענית אחרת, אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.
 2. פטור מאחריות
  1. אתר האינטרנט והתכנים הכלולים בו, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא ("As Is").
  2. הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי, חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, לשימוש כלשהו שייעשה באתר האינטרנט ו/או ביישומיו, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר האינטרנט מסיבה כלשהי.
  3. הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו על ידך, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.
  4. הבעלים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק עקב שימוש באתר האינטרנט ו/או נזק שנבע מקישור הכלול באתר האינטרנט ולכל נזק שנבע מהצגה או מפרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.
  5. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך הנם עליך והנך להתחייב בזאת לשפות את הבעלים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  6. הבעלים לא מתחייבים לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאתר האינטרנט, ו/או שהורדת מאתר האינטרנט, והאחריות על שמירת תכנים באמצעים שלך, הינה בלתי תלוייה בבעלים ו/או באתר האינטרנט ו/או במי הקשור עימם, והיא עליך בלבד. שמירת תכנים כאלו הינה בכפוף להוראות כל דין ותנאי שימוש אלו.
  7. הנך להצהיר בזאת כי כל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לך בגין השימוש באתר האינטרנט הינם עליך, לרבות: תאונות, עוגמת נפש, היבטים כלכליים וכל נזק אחר. כן יצויין כי השימוש במכשיר נייד בזמן נסיעה הינו אסור ומסוכן לך ולסביבתך.
 3. שיפוי

הנך להתחייב לשפות ולפצות את הבעלים ו/או כל מי מטעמם, בגין כל מעשה ו/או מחדל שגרם לבעלים נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

 1. סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל.

 1. שינויים בתנאי שימוש

יכול שבהוראות תנאי שימוש אלו יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים, עליהם תפורסם הודעה. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באתר אינטרנט זה, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.

 1. פנה אלינו

נשתדל לטפל בפניות מתאימות אלינו בהקדם האפשרי. פניות כאמור יש להעביר לפי הפרטים להלן:

אימייל: [email protected]