fbpx

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט של חברת OnlyFashion Ltd.

גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר ו/או לאפליקציה המופעלים ו/או המנוהלים על ידי חברת OnlyFashion Ltd. ו/או חברות קשורות שלה ו/או מי מטעמן ("אונליפשן"). אונליפשן הינה חברה פרטית, המפעילה, בין היתר, מגזין אינטרנטי בתחום האופנה והסטיילינג (https://blog.fashanga.co.il) ופלטפורמה המאפשרת ליצור קשר מסחרי ישיר בין גולשים לבין חנויות אינטרנטיות, בעלי עסקים ומוכרי מוצרים, כולם מתחום האופנה והסטיילינג ובהתאם מאפשרת הפלטפורמה להעניק שירותים או למכור מוצרים בתחום זה כ"בעל עסק" (https://shop.fashanga.co.il).

הוראות  תקנון זה ("תנאי השימוש") תחולנה על כל שימוש שיעשה על ידי המשתמשים באתרים ו/או באפליקציות המופעלים ו/או המנוהלים על ידי אונליפשן ו/או על ידי חברות קשורות שלה ו/או על ידי מי מטעמן (יחדיו להלן: "אונליפשן"), על כל חלקיהם, לרבות חלקים מהם, אזורים או מדורים של האתרים ו/או האפליקציות כאמור ו/או יישומים ייעודיים אחרים (כולם יחדיו וכל אחד לחוד ייקראו להלן: "האתר"), ותהווינה הבסיס המשפטי לכל דיון בינך כמשתמש באתר לבין אונליפשן.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין אונליפשן לבין המשתמשים באתר (הגולשות/ים, רוכשות/רוכשים ובעלות/בעלי העסקים, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה), או בשירות כלשהו של אונליפשן, ובכפוף להם תוכל/י לרכוש מוצרים באתר, לצפות בכתבות וביתר תכני האתר ולעשות שימוש בשירותים השונים המוצעים בו ועוד, כפי שיהיו זמינים באתר האינטרנט מעת לעת (כולם ביחד וכל אחד לחוד יקראו להלן: "השירותים").

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה ואולם הם מתייחס לשני המינים באותה המידה. כמו כן, כל האמור בתנאי השימוש בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש. . עקב כך, הינך מתבקש/ת לקרוא את תקנון זה במלואו ובעיון. אין לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. אונליפשן שומרים לעצמם את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, והן אשר תקבענה. תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה נועדו להוסיף על הוראות תקנון ו/או תנאי שימוש כלשהם שיפורסמו באתר בקשר לחלק ספציפי באתר ו/או בקשר עם שירותים כלשהם.

השימוש באתר מותר לבנות כל הגילאים. ואולם, השימוש באתר האינטרנט לקטינות מתחת לגיל 18 כפוף לאישור האפוטרופוס החוקי שלהן. על ידי לחיצה על "אני מסכים", כל גולשת קטינה מצהירה ומאשרת כי האפוטרופוס החוקי שלה קרא את הוראות תקנון זה והיא קיבלה את אישורו לעשות שימוש באתר. אונליפשן רשאים להשעות גולשת מגישה לאתר או לאסור עליה את השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים, במידה ויתברר כי ההצהרה אותה מסרה הגולשת אינה נכונה.

כל שימוש באתר ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בו, יהיה כפוף להוראות תקנון זה ויעשה למטרות אישיות בלבד,  ואין לעשות באלו כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי, אלא אם יותר לעשות כן ע"י אונליפשן במפורש, מראש ובכתב.

תנאי השימוש

בתנאי שימוש אלו, הביטוי "תוכן" כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר ו/או שימשו לתכנונו/אפיונו ו/או המוזנים אליו ו/או הכלולים בו ו/או הממוענים אליו/ממנו, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.

הוראות תנאי שימוש אלו הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.

הגישה לאתר האינטרנט

אונליפשן שומרים לעצמם את הזכות לאפשר או לא לאפשר לגולש ו/או למשתמש שימוש באתר בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

יכול שהגישה לאתר או חלקו, והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת לאחרים ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה ו/או תהא מותנית במילוי שאלונים ו/או טפסים ו/או מסירת פרטים אישיים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של אונליפשן, כפי שייקבע מעת לעת, לרבות ללא הודעה מוקדמת.

סוגי התכנים באתר

אונליפשן שומרים לעצמם את הזכות לבחור האם ואלו תכנים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם באתר, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ולפי צרכיהם המסחריים, וללא הודעה מראש ו/או עדכון בדיעבד.

אונליפשן עשויים לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני האתר ו/או מראה האתר ו/או אופן הפעלתו ו/או אופן השימוש בו, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

אונליפשן שומרים לעצמם את הזכות לכלול באתר תכנים המהווים פרסומות שלהם ו/או של אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם ("פרסומות").

הפרסומות שיופיעו באתר ו/או שיישלחו למשתמשים בו, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים. אונליפשן עושה כמיטב יכולתה על מנת שהתכנים באתר, לרבות המדריכים והשוואות המוצרים, והמידע עליהם הם מסתמכים, יהיו נכונים ומדוייקים ככל הניתן. יחד עם זאת, בין היתר בשל העובדה שחלק מן התכנים כאמור נסמכים על מידע שמופיע באתרים אחרים, ייתכנו אי דיוקים ו/או טעויות. אונליפשן לא יהיו אחראים לשלמות התכנים, לנכונותם, לדיוקם, לזמינותם, לתוכנם ולהתאמתם למשתמשת ולכל אבדן, הפסד או נזק שייגרמו למשתמשת או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהשימוש בהם או להסתמכות עליהם..

אף אם עלול להשתמע אחרת, בתוכן והמידע, לרבות בהשווואת המוצרים, המופיעים באתר, אין משום המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוכר כלשהו ו/או לשירות ו/או מוצר המוצע על ידו.

חיפוש תכנים באתר

אונליפשן שומרים לעצמם את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש באתר, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים באתר האינטרנט או חלק ממנו עפ"י בחירת אונליפשן, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

זמינות תכנים באתר

הנך לאשר כי יתכנו באתר תקלות כאלה ואחרות, הנובעות מסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש באתר ו/או בחלקים ממנו, או להכביד עליהם, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באתר ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה. אונליפשן יהיו פטורים מכל אחריות בקשר לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאתר האינטרנט, בטרם עשותך כן.

תפקוד מכשירים

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך לאשר שידוע לך כי במקרים מסוימים השימושיות של האתר תלויה בתפקוד תקין של המחשב ו/או הטאבלט ו/או מכשיר הסמארטפון שברשותך ורכיבים הכלולים בהם אשר איכותם, אי דיוקם, שיבוש בהם ותקלות, עלולים למנוע ו/או להפריע לחוויית השימוש שלך באתר. אונליפשן יהיו פטורים מכל אחריות בקשר לכך.

הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר

האתר מאפשר לבעלי עסקים להציע מוצרים או שירותים לרבות באמצעות חנות וירטואלית, אתר משנה (Mini Site), בלוגים, דפים וירטואליים, מוצרים ושירותים אחרים באתר, אשר עוצבו, פותחו והועלה אליהם תוכן, בין אם על ידי בעלי העסקים ו/או אונליפשן ו/או צדדים שלישיים (בילד ולחוד להלן: "המוצרים המוצעים").

במסגרת רכישתם באתר של המוצרים המוצעים, יהא על הרוכשת למסור פרטים מסוימים, לרבות פרטים אישיים. על כל מידע שיימסר כאמור, יחולו הוראות מדיניות הפרטיות של האתר (כמפורט להלו). מסירת הפרטים הינה תנאי לרכישת המוצרים המוצעים, אולם אינה מחויבת על פי חוק ואת רשאית שלא למסור את הפרטים ולא לבצע את הרכישה.

רכישת המוצרים המוצעים תהיה מותנית וכפופה לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המשתמשת הודעה מתאימה וכרטיס האשראי שלה לא יחויב בגין העסקה. אחריות למילוי כל הפרטים הנדרשים לאישור העסקה על ידי חברת האשראי, חלה על המשתמשת בלבד.

מחירי המוצרים המוצעים, ככל שיהיו כאלה, יהיו נכונים למועד הצגתם בלבד, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת. בכל מקרה, מומלץ למשתמשת לנהוג כצרכנית זהירה ולערוך, בטרם רכישה כלשהי, בדיקה של השוק על-מנת לאתר מחיר זול וספק מתאים לשירות או המוצר.

תמונות המוצרים המוצעים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים בתמונה כפי המוצג באתר לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי, לרבות אך לא רק, בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את אונליפשן ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש.

מובהר במפורש כי כל המוצרים המוצעים, מוצעים למכירה באתר על ידי הצדדים השלישיים שמוכרים אותם ("המוכרים") ולא על ידי אונליפשן. בהתאם, מוסכם במפורש כי בכל מקרה של טענות בנוגע לאופן פרסום המוצרים ו/או בנוגע לאי התאמה בין המוצרים ו/או השירותים המוזמנים למסופקים, חוסר תיאום מספק בין המזמין למוכרים, אי דיוק של נתוני כתובת או נתונים אחרים בין הצדדים, איחורים, טיב השירותים, וכיוצ"ב, על הרוכשת לפנות במישרין למוכרים, אשר פרטיהם יסופקו עם אישור כל הזמנה של המוצרים המוצעים.

משלוח ההזמנה הינו באחריות המוכרים בלבד ומועדי אספקת משלוח ההזמנה הינה בכפוף למדיניות המוכר הרלוונטי ממנו נרכשו המוצרים המוצעים. לאחר רכישת המוצרים והעברת התשלום בגינם, פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק הרלוונטי ישלחו אל המזמין.

ביטול עסקה והחזרים, ככל שינתנו, יבוצעו ע"י פניה למוכר בלבד, בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

 

מכירת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר

השימוש של בעלי העסקים המוכרים בשירותי האתר יתאפשר להם בכפוף לתשלום דמי השימוש באופן סדיר וכל עוד ישמרו על הוראות תנאי שימוש אלו ובכפוף להוראות כל דין (בכל המידע הנוגע לפתיחת חנות בפשנגה, נא ראו פרטים באתר).

 

האחריות על הזנת מידע ו/או תכנים במסגרת השימוש ו/או החיפוש ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או כל פעילות אחרת באמצעות האתר, חלה על המוכר ו/או מזין התוכן בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין באתר ו/או להפיץ באמצעותו תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו או זכויותיו, ואין להזין תכנים לאתר בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין (להלן: "תכנים אסורים"). אונליפשן שומרים לעצמם את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים אסורים, ככל שיהיו. וכל מוכר ו/או ספק תוכן (בלוגרית) באתר נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לעריכה ו/או שינוי ו/או מחיקת תכנים אסורים אשר הוזנו לאתר.

למען הסר ספק, מובהר במפורש, כי אין ולא יהיו יחסי עבודה כלשהם בין המוכר ו/או ספק התוכן (הבלוגרית) לבין אונליפשן.

 

קישורים, פרסומות והפניות מהאתר

באתר תהיינה הפניות לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של אונליפשן. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל סוג, אזי לאונליפשן ו/או מי מטעמם אין ולא תהא כל אחריות על כך.

זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו"ל מכוח חוקי מדינת ישראל ומכוח החוקים של המקום הרלוונטי. אונליפשן מכבדים זכויות קניין רוחני של אחרים ואינם מפרים אותם, ועל כן גם המשתמשת לא תעשה כל שימוש באתר האינטרנט ובשירותיו שיש בו משום פגיעה ו/או חשש לפגיעה בקניין רוחני של אדם אחר.

אלא אם הוסכם במפורש אחרת על ידי אונליפשן מראש ובכתב, יש לראות את כל המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באתר כשייכים לאונליפשן בלבד ו/או כמותרים לשימוש אונליפשן ע"י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה ("זכויות הקניין הרוחני").

אין לעשות כל שימוש בזכויות הקניין הרוחני, אלא לשם שימוש באתר ובכפוף לתנאי התקנון. כל העושה שימשו אחר בזכויות הקניים הרוחני, או בכל חלק מהן, , מסתכנת בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין, מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שאונליפשן ימצאו לנכון.

אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע"י אונליפשן לעשות שימוש בתכנים כלשהם באתר, ככל שינתן, כדי לגרוע מזכויות אונליפשן, לרבות הבעלות בכויות הקניין הרוחני, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של אונליפשן משום הסכמה להעברה ו/או למתן שימוש בזכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על כך במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לאונליפשן, או שהאחרונים קיבלו מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין.

צדדים שלישיים הטוענים שהם בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שמופיעים באתר, מתבקשים לפנות לאונליפשן ולדווח להם על כך.

אונליפשן  שומרים לעצמם את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלהם ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את אונליפשן במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.

זכויות היוצרים של התוכן אשר ייכתב ויפורסם על ידי ספק התוכן (הבלוגרית) יהא שייך הן לבלוגרית והן לאונליפשן, כך ששני הצדדים יהיו רשאים לעשות בו שימוש כראות עיניהם. מובהר בזאת, כי במקרה בו החברה תעשה שימוש בתוכן הכתבות, היא תעשה זאת באמצעות מתן קרדיט מלא לבלוגרית.

הבלוגרית מתחייבת כי תישא באחריות המלאה והבלעדית לתוכן אותו היא תפרסם באתר וכן תישא באחריות הבלעדית והמלאה לשמור על זכויות היוצרים ומתן הקרדיטים כנדרש לתמונות אשר יועלו במסגרת הכתבות. הבלוגרית תשפה ותפצה את אונליפשן בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הפרת זכויות יוצרים ככל שנעשתה על ידה. אונליפשן שומרת לעצמה את הזכות לאכוף ו/או להסיר ו/או לשנות ו/ואו לתקן ולמנוע כל שימוש ו/או פרסום תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלה ו/או של צדדים שלישיים.

פטור מאחריות

האתר והתכנים הכלולים בו, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא ("As Is").

אונליפשן לא יישאו באחריות כלשהי, חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, לשימוש כלשהו שייעשה באתר ו/או ביישומיו, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר מסיבה כלשהי, ובכלל זה:

אונליפשן לא יישאו באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו על ידך, על חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, לקבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד או עגמת נפש במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.

אונליפשן לא יישאו בכל אחריות לכל נזק עקב שימוש באתר ו/או נזק שנבע מקישור הכלול באתר ולכל נזק שנבע מהצגה או מפרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור ו/או הצגה ו/או פרסום של התכנים שנערכו על ידי מוכר ו/או ספק תוכן חלה עליו והינה/ו להתחייב בזאת לשפות ולפצות את הבעלים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

אונליפשן לא מתחייבים לשמור תכנים כלשהם שהועלו לאתר ו/או שהורד מהאתר על ידי מוכר באתר ו/או ספק תוכן (בלוגרית), והאחריות על שמירתם חלה עליו בלבד. שמירת תכנים כאמור הינה בכפוף להוראות כל דין ותנאי שימוש אלו.

המוכר ו/או ספק התוכן (בלוגרית) מצהיר בזאת כי כל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באתר הינם עליו, לרבות תאונות, עוגמת נפש, היבטים כלכליים וכל נזק אחר.

אונליפשן ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם למשתמשת ו/או לכל צד שלישי בקשר עם השימוש בתכנים באתר, לרבות במידע ו/או במדריכים ו/או ההסתמכות עליהם, וזאת מכל סיבה שהיא והאחריות על כל שימוש כאמרו תהיה של המשתמש בלבד.

אונליפשן אינם אחראיים לזמינות השירותים ואינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אונליפשן או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הבעלים, מי מספקיהם ו/או מי מטעמם.

במידה וכתוצאה מהשימוש באתר, הגולשות תתקשרנה עם מי מהמוכרים או עם צד שלישי אחר, לרבות במהלך כל רכישת מוצרים מן המוכרים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשות לבין הגורמים השלישיים, ואונליפשן לא יהיו צד להתקשרות. אונליפשן אינם אחראים בשום דרך, ולא ישאו באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשות כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולשת כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי אונליפשן בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולשת ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשת, והיא מוותרת בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד אונליפשן ו/או כנגד מי מטעמם.

על אף כל הוראה אחרת בתקנון, בשום נסיבות לא יחול על אונליפשן ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו היה ידוע לאונליפשן ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

הגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך, אנחנו מספקים מידע לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וכל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר האינטרנט. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור: https://shop.fashanga.co.il/page/privacy_policy, המהווה חלק בלתי נפרד מן התקנון.

ניתוק, הפסקה ושינויים

אונליפשן רשאים להסיר תכנים מהשירותים, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים, או כל חלק מהם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אונליפשן יהיו רשאים רשאית לבטל גישה לגושת בנסיבות בהן גולשת עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשות אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד, כי הגולשת פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את תנאי השימוש הקבועים בתקנון.

כמו כן, אונליפשן רשאים לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה ו/או הקמה במערכות המשמשות את האתר ו/או בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי ובכל עת שייקבע על פי שיקול דעתם הסביר של אונליפשן. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על אונליפשן אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולשת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש בתקנון זה.

אונליפשן יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולשת. לגולשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הבעלים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שיפוי

הנך מתחייבת לשפות ולפצות את אונליפשן ו/או כל מי מטעמם, בגין כל מעשה ו/או מחדל שגרם לבעלים נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו שעלתם מעשה או מחדל של הגולשת.

סמכות שיפוט

הדינים שיחולו על התקנון ופרשנותו יהיו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו נתונים בסמכות בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל.

שינויים בתקנון

יכול שבת תקנון יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של אונליפשן, עליהם תפורסם הודעה באתר. אם הינך ממשיכה לעשות שימוש באתר, ייראו אותך כמסכימה לתנאים המתוקנים כאמור, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.

פנה אלינו

בכל שאלה ו/או בקשה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט תוכלי לפנות לאונליפשן בכתובת האימייל: [email protected].